تبلیغاتسایت سینکا روزانه با صدها مطلب جدید - در صورت ناقص بودن مطلبی به لینک منبع آن در پایین مراجعه کنید

تعبیر خواب اشک

با تعبیر خواب قطره اشک، تعبیر خواب اشک ریختن در خواب، تعبیر خواب گریه کردن و تعبیر خواب اشک ریختن دیگران همراه ما باشید.

تعبير خواب گريه كردن دختر - گريه كردن در خواب نشانه چيست - تعبير خواب گريه كردن براي مرده - تعبیر خواب گریه بر سر قبر

بر اساس تعبیر بیشترین معبرین دیدن اشک و گریه کردن در خواب به معنای شادی و شادمانی است.

تعبیر خواب قطره اشک

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

در خواب دیدن اشک که از چشم برآید بر سه وجه بود،

شادی و خرمیغم و اندوهنعمت 

لوک اویتنهاو می‌گوید: اشک: شادی، نیکبختی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب اشک: خصومت به شادی ختم می‌شود

تعبیر خواب اشک سرد

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید اشک سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد. اگر بیند اشک بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بی گریه اشک به روی او بود، دلیل که وی را به سخن طعنه زنند. اگر بیند که در چشم وی به جای اشک گرد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالی حلال بی رنج بدو رسد. اگر دید اشک به روی او فرودآمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند.

تعبیر خواب گریه کردن

آنلی بیتون می‌گوید:

گریه کردن در خواب، نشانه آن است که به زودی گرفتاری شما را محاصره خواهد کرد.دیدن گریستن دیگران در خواب، علامت آن است که اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

لیلا برایت می‌گوید: گریه کردن در خواب، نشانه‌ی خوشی‌ها است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب ببینید که گریه می‌کنید: یک هدیه دریافت خواهید کرد.

تعبیر خواب اشک ریختن دیگران

کتاب سرزمین رویاها

بچه‌ها اشک می‌ریزند: ازدواج شما باعث خوشبختی شما خواهد شد.نامزد یا دوست شما اشک می‌ریزد: آرامش خاطربستگان شما اشک می‌ریزند: کارهای شما در آینده دقایق سختی را خواهند گذارند.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار