تبلیغاتسایت سینکا روزانه با صدها مطلب جدید - در صورت ناقص بودن مطلبی به لینک منبع آن در پایین مراجعه کنید

تعبیر خواب برهنه و برهنگی

با تعبیر خواب برهنه، تعبیر خواب برهنگی، تعبیر خواب برهنگی دیگران، تعبیر خواب برهنگی دختر و تعبیر دیدن زن برهنه در خواب همراه ما باشید.

تعبیر خواب برهنگی دختر - تعبیر خواب برهنگی همسر - تعبیر خواب برهنه بودن مرده - تعبیر دیدن زن برهنه در خواب

برهنه و برهنگی دیدن در خواب همواره به شخصیت فرد بیننده خواب بستگی دارد اگر صالح باشد این گونه به مردمنمایش داده می‌شود و اگر مفسد یه صورت مفسد.

تعبیر خواب برهنگی

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد. دلیل که حج طلب کند. اگر بیننده خواب مردی مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند ازاری بر میان بسته، دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد شود.

جابر مغربی گوید: برهنگی در خواب محنت و رسوائی است. اما اگر عورت را پوشیده بیند، مرد صالح را نیکو بود و فاسق را بد بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: برهنگی در خواب، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت. زیاد اتفاق می‌افتد که در خواب به صورت برهنگی ظاهر می‌شود.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خود را برهنه در میان مردم با حرمت گردددیدن برهنه بودن غم‌های او زایل شود و به مراد برسدبرهنگی توانگر گردد

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب خود را برهنه ببینید، علامت آن است که به اعمال رسوایی آور تن خواهید داد.اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بکوشید با چیزی خود را بپوشانید، علامت آن است که از عادات ناپسند و لذت‌های نامشروع دست خواهید کشید.

تعبیر خواب برهنگی همراه با عورت

مطیعی تهرانی: اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما پوشیده بود از چیزی می‌ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی‌آورد. اگر برهنه بودیم و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می‌مانیم. اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می‌یابیم.

تعبیر خواب برهنگی دیگران

منوچهر مطیعی:  دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است. لخت شدن این را می‌گوید که خودمان کاری می‌کنیم تا سر زبان‌ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیاناً بد بگویند.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دیگران را در خواب عریان ببینید، نشانه آن است که افرادی مکار شما را تشویق می‌کنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید.

دیدن زن برهنه در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک زن خواب ببیند که برهنه است: ناکامی از همه طرفیک زن زیبای برهنه: پول خوبی بدست می‌آورید.یک زن معمولی برهنه: نقشه‌ها و ایده‌های بزرگی در سر دارید.یک زن برهنه خیلی زشت: خواسته‌های شما برآورده نمی‌شود.یک دختر جوان و زیبای برهنه: تکبر و خودخواهیزن شما برهنه است: اعضای فامیل درباره شما حرف می‌زنند.تعداد زیادی زن برهنه: مردم نظر بلندی روی شما دارند.مردان و زنان لخت به اتفاق یکدیگر: شما شخص باوفا و نجیبی هستید.برهنگان در حال دویدن: ایده‌هایتان را از دست می‌دهید.شما با یک شخص برهنه خوابیده‌اید: پریشانی و تشویشبا یک زن برهنه در محلی دور از خانه خودتان خوابیده‌اید: یکنفر به شما آزار خواهد رساند.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار